Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán (geometrák, GP) je technický podklad nezbytný k provádění změn v katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu vyznačit v katastrální mapě.

Pro různé účely se vyhotovují různé druhy geometrických plánů

 

 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

se vyhotoví, pokud oddělením od původního pozemku vzniká pozemek nový. Tento plán pak slouží jako podklad pro případný odhad ceny převáděné části, pro sepsání kupní (nebo jiné) smlouvy a zároveň bude i nedílnou součástí těchto listin při jejich předložení ke vkladu práva do katastru nemovitostí.

 

Geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru

slouží pro účely stanovené stavebním řádem a je neoddělitelnou součástí listiny předložené zápisu stavby do KN.

 

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

na části pozemku se vyhotoví tehdy, chcete-li (potřebujete-li, ap.) zatížit určitou část pozemku věcným břemenem - dříve se užíval termín "služebnost". Dnes musí takový rozsah být přesně vymezen geometrickým plánem, pokud se nejedná o celou parcelu - pak se GP nevyhotovuje.

 

Geometrický plán pro doplnění pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci

se vyhotovuje, je-li potřeba do katastrální mapy vyznačit pozemek, který byl v minulosti v rámci kolektivizace sloučen do většího půdního celku a takto užíván socialistickou organizací. Doplnění do katastrální mapy je nutné zejména v případech, kdy část takového pozemku má být předmětem převodu. Pozemky ve zjednodušené evidenci (též se někdy používá termíny jako PK parcely atp.) jsou vedeny zpravidla pouze v grafických mapách, které mají původ v mapování z dob Rakousko-Uherska a svou (ne)přesností nevyhovují dnešním podmínkám ani představám vlastníků.

 

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

se vyhotoví, mají-li být do katastru zapsány přesnější údaje o průběhu hranice pozemků. Tento GP je neoddělitelnou součástí listiny, ve které vlastníci dotčených pozemků potvrzují shodu na průběhu hranice v terénu.

 

Vyhledávání

© 2008-2024 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.